Rapport 136: Inventering av vandrarmusslans larver

Framsida av rapport 136

Invasiva främmande arter har utpekats som en av de tre stora utmaningar för Vättern. Dessa arter har ofta egenskaper som gör att de är tåliga, växer snabbt och förökar sig effektivt. De kan påverka hela ekosystemet och ställa till med stora problem genom att exempelvis konkurrera ut inhemska arter och sprida sjukdomar. Vandrarmusslan är just en sådan art, och hittades 2013 i sjöarna Roxen och Glan – bara några få mil från Vättern.

Under sensommaren 2019 inventerades 14 lokaler längs Göta kanal, tre lokaler längs Kinda kanal, samt tre lokaler i Svartån nära dess inflöde i sjön Roxen, på förekomst av larver av vandrarmusslor. Syftet var att dokumentera mussellarvernas utbredning och täthet och jämföra med den undersökning som genomfördes 2013.

Mussellarver påträffades endast på samma lokaler som 2013, dvs i kanalfåran nedströms slussen i Norsholm, i Motala Ström vid Kimstad och i Motala Ström i Norrköping. Larver påträffades inte i Kinda kanal-systemet, inte i Svartån, inte vid de fyra lokalerna uppströms Roxen i Östergötland, och inte heller vid de sju lokalerna längs kanalen i Västergötland.