Rapport 137: Nätprovfiske i Vättern 2019

Denna rapport är en utvärdering av det nätprovfiske som genomfördes i Vättern under tio dagar mellan 22 juli och 2 augusti 2019. Provfisket genomfördes med 14 nät vid vardera fyra lokaler; Norrgrundet och Tängan som är två totalfredade områden samt Kråk/Flisen och Lakaskär som ses som ofredade referensområden.
titelbild av rapport 137

Denna rapport är en utvärdering av det nätprovfiske som genomfördes i Vättern under tio dagar mellan 22 juli och 2 augusti 2019.

Provfisket genomfördes med 14 nät vid vardera fyra lokaler; Norrgrundet och Tängan som är två totalfredade områden samt Kråk/Flisen och Lakaskär som ses som ofredade referensområden. Lokalerna hade, med undantag för enstaka år, fiskats årligen sedan 2005 med den typen av djupa översiktsnät som användes vid fisket 2019, i syfte att följa upp bestånden. Speciellt för fisket som utfördes 2019 var att näten endast fiskades på djup mellan 30-50 meter. Detta för att rikta fisket mot att i första hand följa upp rödingbeståndet.

Den totala fångsten var 1 426 individer (25 stycken per nät) med en vikt om totalt 361,5 kg (6,5 kg per nät). När mätningarna startade 2005 var motsvarande värden 12,5 individer respektive 2,3 kg per nät och fångsterna har således ökat markant.

Arterna som fångades var gers, gädda, harr, hornsimpa, lake, nors, röding, sik, siklöja och öring. Sik dominerade fångsten sett till både vikt (3,9 kg per nät) och antal (18,3 individer per nät). Numerärt följde lake och nors, viktmässigt röding och lake.

Utvecklingen, sett till åren 2005-2019, på djup över 30 meter vid de fyra lokalerna som provfiskades 2019, har varit att bestånden av lake, röding och sik har ökat medan gers minskat. Att röding och sik har ökat i fångsterna är troligen ett resultat av de regler som infördes för fisket 2005. För röding har dock trenden varit minskande under åren 2017 och 2019 vilket belyser vikten av att fortsätta övervaka arten.

Gersens kraftiga tillbakagång förklaras av den ökade konkurrensen om födoresurser och livsutrymme genom ökade tätheter av andra arter (däribland signalkräfta) och även att predationstrycket på gersen ökat.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.