Samförvaltning Fiske

Under början av 2000-talet insåg man på nationell nivå att den traditionella myndighetsbaserade förvaltning av fiskresurser var förknippad med en del problematik och man såg ett ökat behov att komplettera dagens förvaltningsform med ökat inflytande från den lokala nivån. I juni 2004 fick dåvarande Fiskeriverket regeringens uppdrag att genomföra försök med samförvaltning av fisket inom […]

Kansliet

Kansliet sköter det löpande arbetet för förbundet – allt från att samordna projekt och miljöövervakning, informera och besvara frågor om Vättern och Vätternvårdsförbundet, till att förbereda och bereda underlag till möten. Kansliet är placerade hos Länsstyrelsen i Jönköping. Vi som jobbar på kansliet Sakkunnig vatten: Friederike ErmoldSakkunnig fisk och fiske: Malin SetzerSamförvaltning fiske: Rasmus Lindblad […]

Styrelsen

Styrelsen ansvarar inför medlemmarna (vid förbundsstämman) för förbundets verksamhet. Styrelsen företräder medlemmarnas intressen i föreningens syfte. I huvudsak innefattar det att förvalta föreningens tillgångar, ansvara för budget, genomföra arbetsprogram och bistå medlemmar och allmänhet med faktaunderlag till en gemensam grund för miljötillstånd och miljöpåverkan i Vättern. Ledamöter och ersättare utses bland medlemmar i förbundet och […]

Vad vi gör

Förbundet arbetar för Vättern genom att: Samordna och utvärdera undersökningar. Samordna och hantera fiskefrågor via samförvaltning. Påverka samhällsplanering för sjöns bästa. Initiera konkreta åtgärder genom att driva projekt. Sprida information om Vättern. Därigenom avses följande mål uppnås: Bevara sjön som näringsfattig klarvattenssjö. Bevara yrkes- och fritidsfiske samt friluftsliv. Säkerhetsställa vattentäktskvaliteten. Förbundets huvudsakliga uppgift är att […]

Miljöövervakning

I Vättern har kontinuerliga provtagningar ägt rum sedan 1960-talet. Tillsammans med vissa mynningsstationer och utflödet kallas detta samordnad nationell miljöövervakning och denna bedrivs enligt särskilt upprättat program. Det är Vätternvårdsförbundet som ombesörjer att denna samordning blir så vetenskapligt , ekonomiskt och miljömässigt effektivt som möjligt. I tillrinnande vattendrag och sjöar runt Vättern bedrivs ytterligare provtagningar i andra […]

Förbundsstämma

Förbundsstämman hålls årligen. Verksamhetsberättelser Läs förbundets senaste verksamhetsberättelse: Protokoll

Medlemmar

Vätternvårdsförbundet har idag 49 medlemmar och fyra s.k. intressenter. Medlemmar är organisationer – kommuner, industrier, myndigheter och intresseföreningar – som nyttjar och/eller påverkar Vättern. Medlemmar betalar en medlemsavgift som består av en undersökningsavgift (85%) och administrativ avgift (15%). Medlemsavgifter totalt ligger på 1,4 miljoner kronor (2021) och finansierar miljöövervakning i Vättern, och dessutom information och […]

Vätternvårdsförbundet

Vätternvårdsförbundet är ett så kallat vattenvårdsförbund och arbetar med att bevara Vätterns unika egenart och samordna åtgärder, övervakningsprogram och forskning i och omkring Vättern. I Sverige finns många vattenorganisationer, och syftet är att hitta gemensamma lösningar i vattenfrågor. Ett fåtal av vattenorganisationer hanterar fiskefrågor, Vätternvårdsförbundet är en av dem. Det görs via utskottet Samförvaltning Fiske […]

Organisation

Vätternvårdsförbundet arbetar med att bevara sjöns unika egenart och samordna åtgärder, övervakningsprogram och forskning i och omkring Vättern. Förbundet bevakar också olika intressen i och runt Vättern. Arbetet finansieras av medlemmarna vilka utgörs av företag, myndigheter och organisationer runt Vättern samt övriga som har intresse av miljön i Vättern. Verksamheten styrs av stadgar och arbetsprogram. […]

Om Vättern

Trots att Vättern är varken den största eller djupaste sjö i Sverige är den ändå unik i flera avseenden. Det är en stor, djup sjö med ett förhållandevis litet avrinningsområde. Det medför att vattnet har en lång omsättningstid (tid det tar för vattnet att bytas ut) på 60 år. Det är unikt då en vanlig […]