SRK – Samordnad Recipientkontroll

Den som utövar en verksamhet som kan befaras vara miljöfarlig har enligt miljöbalken också en skyldighet att undersöka såväl utsläpp från verksamheten som utsläppens inverkan på miljön. När flera kommuner, industrier och andra verksamheter utnyttjar samma vattenområde som recipient är det motiverat att samordna recipientkontrollen.

I sjön Vättern är recipientkontrollen organiserad i fyra delar:

  1. Stor-Vättern eller Vätternvårdsförbundet som “arbetar med att bevara sjöns unika egenart och samordna åtgärder, övervakningsprogram och forskning i och omkring Vättern
  2. Den samordnade recipientkontrollen i Norra Vätterns tillrinningsområde (SRK Norra Vättern) som ska “visa hur olika verksamheter påverkar vattenmiljön samt belysa den allmänna miljösituationen i området
  3. Den samordnade kontrollen av Vätterns tillflöden i Jönköpings län (SRK Södra Vättern) som ska kontrollera “påverkan av utsläpp till vatten från olika verksamheter inom avrinningsområdet
  4. Den samordnade recipientkontrollen för Motala Ströms vattenvårdsförbunds verksamhetsområde.