Förbundets styrdokument

Vattenvårdsplan för Vättern

Innehåller samlad bedömning av miljötillstånd och åtgärder för att säkerställa Vätterns övergripande värden. Vattenvårdsplanen är uppbyggd enligt de nationella miljökvalitetsmålen och fastställd vid ordinarie förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet. Vattenvårdsplanen är ett frivilligt dokument skriven på ett överskådligt vis med enkla diagram över så kallade indikatorer för olika delmål.

Revidering pågår under 2021-2022.

Framsida av Vattenvårdsplanen.

Förvaltningsplan för fisk och fiske

Den första “fiskeplanen” togs fram 2010 (Rapport 110). En revidering gjordes för perioden 2015-2022 med  bedömning av fiskbeståndens status i Vättern samt vilka faktorer som påverkar bestånden, främst hur ett hållbart fiske kan bedrivas i sjön men även åtgärder som förbättrar förutsättningar för fiskbestånden i sig. Förvaltningsplanen är ett frivilligt dokument framtagen i samverkan med brukare (olika fiskande kategorier) skriven på ett överskådligt vis med enkla diagram över olika fiskarters beståndsstatus.

Revidering pågår under 2022-2023.

Framsida av Förvaltningesplanen.

Bevarandeplan för Natura 2000 i Vättern

Innehåller bedömning av sk bevarandestatus för de värden som är utpekade i Natura2000. Natura 2000 utgör ett nätverk av särskilt skyddsvärda miljöer inom europeiska gemenskapen. För ett av skyddsvärdena (kod 3103) utgör Vättern drygt 30% av allsammantagen areal inom EU.

Framsida av Bevarandeplanen.