SRK Norra Vättern

SRK Norra Vättern logga

Norra Vätterns tillrinningsområde består främst av skogsmark, men även av relativt stora jordbruksområden. Flera stora sjöar ingår dessutom i området. Bland de verksamheter som påverkar vattenkvaliteten märks förutom jord- och skogsbruket även gruvindustri, massaindustri och tätorternas reningsverk. Följaktligen är de miljöproblem som finns i sjöar och vattendrag framför allt knutna till metaller och näringsämnen.

Följande företag och organisationer är för närvarande medlemmar i den samordnade recipientkontrollen i Norra Vätterns tillrinningsområde:

  • Askersunds kommun
  • AB Galfa
  • Zinkgruvan Mining AB
  • Skyllbergs Bruk AB
  • Askersunds Golfklubb
  • Laxå kommun
  • Region Örebro

Recipientkontrollen i norra Vättern startade 1975 och innefattade då undersökningar av vattenkemi i Alsen samt sjöarna och vattendragen kring Zinkgruvan. Med åren har recipientkontrollen utökats och det senaste programmet är från 2012. Huvudmålet med recipientkontrollen är att bevaka vattenkvaliteten inom Norra Vätterns avrinningsområde. Kontrollen skall visa hur olika verksamheter påverkar vattenmiljön samt belysa den allmänna miljösituationen i området. Recipientkontrollen skall ses som en resurs och därmed vara ett underlag för att åstadkomma förbättringar i vattenmiljön.

Program och resultat

Kontrollprogrammet reviderades senast 2010.

Resultat redovisas i Vätternkartan och i årliga årsrapporter från övervakningen. Tidigare årsrapporter kan beställas från Askersunds kommun.

Kontakta Vätternvårdsförbundet om du vill ha tillgång till de senaste månadsrapporterna.

Recipientföreningen har ett årligt möte och i samband med det redovisas föregående års analysresultat. 2019 skrevs inget protokoll och 2020 var mötet inställt på grund av pandemi.