Om oss

Denna webbsida är ett samarbete mellan Vätternvårdsförbundet, Leader Vättern och Länsstyrelserna runt Vättern.

Vätternvårdsförbundet

Vätternvårdsförbundet är ett så kallat vattenvårdsförbund och arbetar med att bevara sjöns unika egenart och samordna åtgärder, övervakningsprogram och forskning i och omkring Vättern. I Sverige finns många vattenvårdsförbund där ett fåtal hanterar fiskefrågor, Vätternvårdsförbundet är en av dom. Det görs via utskottet Samförvaltning Fiske Vättern. Förbundet bevakar också andra olika intressen i och runt Vättern. Arbetet finansieras i huvudsak av medlemmarna vilka utgörs av företag, myndigheter och organisationer runt Vättern samt övriga som har intresse av miljön i Vättern. Verksamheten styrs av stadgar och arbetsprogram. 

Länsstyrelserna runt Vättern

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Ansvarig för informationen om fiske på denna webbplatsen är de fyra länsstyrelserna runt sjön (Jönköping, Västra Götaland, Örebro och Östergötland) som, i samarbete med kommunerna och fiskets organisationer, utvecklat sidorna. Av de fyra länen runt Vättern har Länsstyrelsen i Jönköping det samordnande ansvaret för fisk- och fiske.

Leader Vättern

Vättern utgör ett leaderområde med pengar från Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Leader Vättern har tilldelats en total budget på 14 miljoner kronor som har fördelats till olika projekt som utvecklar Vätterbygden enligt den framtagna utvecklingsstrategin. Kommunerna och länsstyrelserna runt Vättern samt Region Jönköpings län medfinansierar Leader Vättern. Leader Vättern avslutas 2023.