Samförvaltning Fiske

Ingående aktörer inom Samförvaltning Fiske Vättern.

Under början av 2000-talet insåg man på nationell nivå att den traditionella myndighetsbaserade förvaltning av fiskresurser var förknippad med en del problematik och man såg ett ökat behov att komplettera dagens förvaltningsform med ökat inflytande från den lokala nivån. I juni 2004 fick dåvarande Fiskeriverket regeringens uppdrag att genomföra försök med samförvaltning av fisket inom minst fem vattenområden i Sverige, varav minst två skulle vara i inlandsvatten. Sex vattenområden deltog i försöket (Vindelälven, Gotland, Kustlandet, N. Bohuslän, Halland och Vättern) och i maj 2005 fick Vätternvårdsförbundet medel beviljade för att starta “Samförvaltning Vättern”. Första möte hölls den 14 september 2005 i Askersund. Försöket med samförvaltningsinitiativet pågick till och med juni 2006.

Under 2007 beslöt Vätternvårdsförbundet att ge ”Samförvaltning Fiske” status som ett arbetsutskott direkt ställt under styrelsen. Då arbetsformen och konstellationen fyllde ett viktigt behov för fisket och fiskresursen i Vättern ansågs detta som ett naturligt steg.

Samförvaltning Fiske Vättern mars 2020

Samförvaltning Fiske fungerar som en plattform för dialog mellan de som förvaltar resursen, de som nyttjar den samt experter inom området (forskare). Intressenter med olika utgångspunkt ska kunna ta upp frågor som bl a handlar om hur fiskevården i sjön ska bedrivas, vad som kan göras för att förbättra situationen för minskande fiskbestånd, hur begränsade fiskresurser skall fördelas mellan olika kategorier fiskande samt frågor rörande regler och fisketillsyn. Genom ett starkt lokalt engagemang och ett ökat ansvarstagande av alla berörda aktörer inom fiskesektorn ökar möjligheten att man därigenom skall kunna nå målet att skapa ett långsiktigt hållbart fiske i Vättern. Mellan åren 2016-2023 drivs Samförvaltning Fiske Vättern som ett projekt via Leader Vättern.

Vision och mål

Vision: För alla intressenter av fisk och fiske, myndigheter och forskare kopplade till Vättern ska Samförvaltning Fiske vara den självklara ingången och länken mellan den lokala nivån och beslutfattande myndighet.

Mål:
• Nå fler intressenter samt få en bredare förankring
• Öka delaktighet, kompetens och idérikedom hos aktörerna
• Synliggöra behov samt ge förslag på undersökningar kopplade till fisk och fiske
• Sprida information och öka förståelsen om fiskeresursen och regelverk i Vättern.

Verktyg för att nå målen är kontinuerliga möten, aktiviteter för att öka möjligheter för kunskapsutbyte och knyta kompetenser till samförvaltningen och informationsinsatser.

Här kan ni se vilka som ingår och vad de representerar inom Samförvaltning Fiske Vättern.

Arbetsgrupper

Inom Samförvaltning Fiske finns även ett antal arbetsgrupper som arbetar på uppdrag av samförvaltningen och redovisar sitt uppdrag till samförvaltningen. Arbetsgruppens roll är att bereda sakfrågor och återkommande relaterad information för att presentera åter till Samförvaltningen som tar eventuella beslut i frågan. Följande arbetsgrupper finns:

  • Undersökning/övervakning
  • Harrgruppen
  • Regelgruppen
  • Laxgruppen
  • Kräftgruppen
  • Informationsgruppen
  • Fisketillsyn

Utvärdering

Samförvaltningen gjorde 2019 en intern utvärdering av sig själva utav en utomstående neutral part. Den visar att merparten av deltagarna tycker Samförvaltningen fyller en viktig funktion och över lag fungerar det bra. Det blir tydligt vad merparten tycker fungerar bra och vad som kan förbättras. Resultaten är värdefullt underlag för fortsatt utveckling av Samförvaltningens arbete framöver i Vättern. Här kan ni se utvärderingen i sin helhet.

Möten

Samförvaltningsmöten hålls två till fyra gånger per år

Mötesdatum för 2024

  • 10 april
  • 9 oktober

Protokoll