Stöd till projekt genom Leader och havs- och fiskeriprogrammet

Här hittar du information om Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet och Leader inom landsbygdsprogrammet.

Leaderområden runt Vättern

Runt Vättern finns 5 leaderområden. Har du en projektidé eller är du intresserad av att söka stöd för en satsning med koppling till Vättern? Då kan du vända dig till någon av leaderområdena runt sjön.

Gemensam information för Leaderområdena runt Vättern

Länkar till respektive områdes egen webbsida:

Leader Mellansjölandet

Leader Folkungaland

Leader Västra Småland

Leader Östra Skaraborg

Leader Nordvästra Skaraborg

Om du har en idé om ett vätternövergripande projekt bör du kontakta Lovisa Johansson Hollsten på Leader Nordvästra Skaraborg eller Jeanette Uner på Leader Folkungaland.

Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet

Det finns även möjlighet att söka stöd till fiskeprojekt genom Europeiska Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet (EHFVF). De åtgärder som det går att söka pengar för informeras om på Jordbruksverkets webbplats.

Investeringsstöd handläggs normalt sett av Länsstyrelsen, medan projektstöd vanligtvis handläggs av Jordbruksverket. Länsstyrelserna handlägger dock vissa projektstöd. Länsstyrelsen i Västra Götaland handlägger ansökningar som rör Jönköpings län och Västra Götalands län, medan Länsstyrelsen i Stockholm handlägger ansökningar som rör Örebro län och Östergötlands län.

Mer information hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Mer information hos Länsstyrelsen i Stockholms län

Leader Vättern avslutas 2023

Leader Vättern kommer avvecklas eftersom möjligheten att fördela stöd från Europeiska Havs- och fiskerifonden via insatsområdet Leader inte längre finns. Men olika insatser har gjorts för att möjliggöra fortsatta leaderinsatser i Vättern:

  • Bildat ett nätverk i samverkan med Leaderområden runt Vättern för att kunna hantera inkomna projektförslag rörande Vättern.
  • Tagit fram en strategi för utveckling i och runt Vättern som sammanfattar de viktigaste gemensamma utvecklingsbehoven i och runt Vättern för kommande programperioden inom leader. Strategin grundar sig på erfarenheter från programperioden 2014-2022, samt från möten och workshops som genomförts.

Leader Vätterns verksamhet har utvärderats under 2023 och utvärderingen finns att läsa här:

Utvärdering Leader Vättern 2016-2023

Bild som visar fotoutställningen om Vättern