Strategi för utveckling i och runt Vättern

“Vättern med omnejd präglas av rika möjligheter till upplevelser, fiske och friluftsliv till gagn för näringsidkare, boende och besökare. Utvecklingen i och kring Vättern sker på ett långsiktigt hållbart sätt – i samverkan.”

Strategin är framtagen av föreningen Leader Vättern. Dokumentet syftar till att sammanfatta de viktigaste gemensamma utvecklingsbehoven i och runt Vättern för kommande programperiod inom leader, från och med 2023. Strategin grundar sig på erfarenheter från den här programperioden, samt från möten och workshops som genomförts våren 2021.

Strategin har fyra huvudsakliga fokusområden:

  • Besöksnäring
  • Fisk och fiske
  • Friluftsliv
  • Hamnutveckling

Det finns stor utvecklingspotential i och runt Vättern, men det är helt nödvändigt för allt utvecklingsarbete framåt att det sker på ett långsiktigt hållbart sätt. För oss innebär det att utveckling inte får påverka vattenkvalitet, fiskbestånd eller övriga naturvärden negativt.

Vi vill passa på att rikta ett tack till alla som bidragit med sitt engagemang under framtagandet av denna strategi genom deltagande vid workshopar, möten och genom att lämna synpunkter på strategin. Tillsammans samarbetar vi, ideell, offentlig och privat sektor, för ett hållbart utvecklingsarbete i och runt Vättern!

Länk till sida som beskriver processen för strategins framtagande: Pågående strategiarbete för Vättern inom Leader