Fisketillsyn

För att syftet med fiskereglerna ska kunna upprätthållas, det vill säga att erhålla en långsiktig och hållbar hushållning av resursen fisk i Vättern, krävs att vi alla följer gällande regler. Att arbeta för att alla ska följa reglerna är en mycket viktig verksamhet och en helt nödvändig del av fiskevårdsarbetet i sjön. Länsstyrelserna och andra berörda myndigheter bedriver därför fisketillsyn. Personalen som jobbar med fisketillsyn hjälper gärna till med tips om fiske och båtliv samt deltar vid andra insatser såsom sjöräddning.

Den operativa fisketillsynen på Vättern är högt prioriterad inom ramen för den ordinarie verksamheten och täcker stora ytor (foto: Privat).

För fisketillsynen i Vättern ansvarar länsstyrelserna runt sjön i samarbete med sjöpolisen i Västra Götaland samt respektive polisområde runt Vättern. Dessutom finns frivilliga tillsynsmän i tillrinnande vattendrag samt lekfiskobservatörer. Dessutom har vissa kommuner egna förordnade fisketillsynsmän som kontrollerar kommunens vatten i Vättern.

Fisketillsynen har en egen arbetsgrupp inom samförvaltningen av Vättern. Denna arbetsgrupp tar fram en årlig tillsynsplan vilken sedan följs upp. I nuvarande förvaltningsplan för fisk- och fiske i Vättern finns specifika och mätbara mål för fisketillsynen vilka ska vara riktgivande för verksamheten.

Fisketillsynen är, i likhet med polisens arbete, beroende av tips och du kan bidra till att förbättra tillsynen genom att anmäla misstänkta olagligheter till fisketillsynen eller direkt till din Länsstyrelses fiskeenhet. Vid anmälan av spöknät (omärkta herrelösa nät) som leder till att näten kan bärgas betalar Vätterns fiskevårdsfond ut en ersättning. Ersättningen är högre om man dessutom bärgar näten själv efter kontakt med tillsynen.

Figur som visar antalet polisanmälningar och beslagtagna redskap mellan åren 2004-2022. Merparten av de beslagtagna redskapen är kräftmjärdar.

Figur som visar antalet utförda kontroller i samband med fisketillsyn mellan åren 2004-2022.

Då reglerna är till för att du ska få ett bättre fiske hoppas och tror vi att alla inser nödvändigheten av att följa reglerna och gör detta helt frivilligt! Överlag följs reglerna bra av de flesta vilket givetvis är mycket positivt.

Årlig redovisning av fisketillsynen

Enligt länsstyrelsernas regleringsbrev ska genomförda insatser för fisketillsynen redovisas till Havs- och Vattenmyndigheten (HaV). Nedan finner du den senaste återrapporteringen gällande Vättern.

2022

Kontakta fisketillsynen på Vättern

Maila oss på fisketillsyn.jonkoping@lansstyrelsen.se eller kontakta länsstyrelsen:

David Solstorm, Jönköpings län, 070-600 91 51, david.solstorm@lansstyrelsen.se

Daniel Rydberg, Jönköpings län, 010-223 63 59, daniel.rydberg@lansstyrelsen.se

Fredrik Larson, Västra Götalands län, 010-224 55 27, fredrik.larson@lansstyrelsen.se

Vidare läsning

Förvaltningsplan för fisk och fiske i Vättern 2017-2022 – Fisketillsyn

Sjöräddningssällskapet Vadstena/Motala

Sjöräddningssällskapet Karlsborg

Sjöräddningssällskapet Visingsö