Arbetsgrupper i Samförvaltning Fiske Vättern

Arbetsgruppens roll är att bereda sakfrågor och återkommande relaterad information till Samförvaltningen som tar beslut i frågan. Nedan följer en kort presentation av respektive arbetsgrupp och deras uppdrag:

Fisketillsyn

Deltagare: Länsstyrelserna (inklusive tillsynsmän), Sportfiskarna, Yrkesfiskarena, Fritidsfiskare.

Uppdrag: Samordna fisketillsynen i Vättern. Det inkluderar att ta fram en plan för tillsynen i Vättern. Representanterna ges möjlighet att lyfta fram viktiga bitar och områden som man vill prioritera.

Undersökning och övervakning

Deltagare: Länsstyrelserna, Vätternvårdsförbundet, Havs- och Vattenmyndigheterna och Sveriges Lantbruksuniversitet är fasta medlemmar, kompletteras enligt mötesprogram med deltagande från t ex högskola/universitet.

Uppdrag: Samordna övervakning och undersökningar av fisk och fiske i Vättern och dess tillflöden. Att knyta angränsande miljöövervakning till fisk och fiske.

Harrgruppen

Deltagare: Sportfiskarna, Vätterns Fritidsfiske och fiskevårdsförbund, Länsstyrelserna samt representanter för lekfiskräknare, annan övrig expertis vid behov.

Uppdrag: Samordning kring harrarbetet i Vättern.

Kräftgruppen

Deltagare: Länsstyrelserna, Vätternvårdsförbundet, kommuner, Sportfiskarna, Yrkesfiskarena, Fritidsfiskare, Fiskevattenägareförbundet, samt enskilda intresseföreningar.

Uppdrag: Samordning kring kräftfisket i Vättern. Inkluderar genomgång av kräftundersökningar och fångststatistik. Gruppen för fortlöpande diskussioner om möjligheterna till olika förvaltningsformer av kräftfisket i Vättern.

Laxgruppen

Deltagare: Sportfiskarna, Länsstyrelsen, SLU, Fiskevattenägareförbundet, Fritidsfisket, Mer Lax i Vättern

Uppdrag: Samordning angående det som rör laxutsättningarna i Vättern såsom ekonomi, odling, kvalitetsarbete, utsättningar och uppföljning. Gruppen arbetar för en adaptiv förvaltningsform av utsättningarna av lax i Vättern.

Miljögifter (dioxiner) i fisk från Vättern

Deltagare: Yrkesfiskarena, IVL, SLU, SVA, Sportfiskarna, Länsstyrelsen och Vätternvårdsförbundet.

Uppdrag: Samordning kring det som rör miljögifter, främst dioxiner, i fisk från Vättern.

Vill du veta vilka som ingår i arbetsgrupperna?