Fler typer av stöd

Det finns också andra ekonomiska stöd att söka till projekt eller investeringar inom fiske eller fiskevård. Nedan listas några av dem. Listan är inte heltäckande.

Vätterns fiskevårdsfond

Vätterns Fiskevårdsfond är en stiftelse som bildades år 1988 av Vätterns Fiskareförbund och Vätterns Fritidsfiske- och Fiskevårdsförbund. I fondens styrelse ingår även representanter från Sveriges Fiskevattenägareförbund och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund.

Fondens främsta uppgift är att lämna bidrag till fiske- och miljövård, fisketillsyn, information samt biologiska och limnologiska undersökning i Vättern och i tillrinnande vattendrag. Fonden strävar efter att ha en bred verksamhet och i första hand stödja angelägna projekt när andra finansieringsmöjligheter saknas eller är begränsade.

För den som önskar stödja fondens verksamhet så går det bra att sätta in pengar på Handelsbanken, kontonummer: 6645  129748862 eller swisha till nummer 123 314 5638. Skicka gärna ett mail till vatternvardsforbundet@lansstyrelsen.se så vi vet vem bidraget kommer ifrån.

Vill du ge en gåva till vandrande fisk i Vättern tillflöden, till minne av Hans-Göran Hansson? Hans-Göran var en person med stor entusiasm och engagemang som spred stor glädje men även stor kunskap om fiskevård i Vätterns tillflöden. Gör en överföring till Handelsbanken, kontonummer: 6645   129748862 och skicka samtidigt ett mail till vatternvardsforbundet@lansstyrelsen.se så vi vet vem bidraget kommer ifrån.

Vill du söka bidrag från Vätterns fiskevårdsfond?
Kontakta Ingvar Thorsholen på e-post i.thorsholen@hotmail.com eller via telefon 070-404 29 95 för mer information.

Blankett för ansökan om ersättning vid bärgning av spöknät

Blankett för ansökan om bidrag till projekt

Leaderområden runt Vättern

Om din projektidé inte har så stark koppling till fisk eller fiske i Vättern, undersök gärna stödmöjligheterna hos något av de angränsande Leaderområdena.

Karta över Sveriges Leaderområden

Leader Mellansjölandet

Leader Folkungaland

Leader Västra Småland

Leader Östra Skaraborg

Leader Västra Skaraborg

I området Sommenbygd-Vätterstrand finns möjlighet att ansöka om mindre projekt upp till 40 000 kr. Ansökningsförfarandet är enklare där.

Europeiska Havs- och fiskerifonden (EHFF)

Leader Vättern fördelar stöd från Europeiska Havs- och fiskerifonden, men större delen av stödet för investeringar eller projekt fördelas inte av Leader. Det finns stöd för yrkesfiske, vattenbruk och miljöåtgärder. De åtgärder som det går att söka pengar för informeras om på Jordbruksverkets webbplats. Investeringsstöd handläggs normalt sett av Länsstyrelsen, medan projektstöd vanligtvis handläggs av Jordbruksverket. Alla stöd inom EHFF ansöker du om under ”Mina sidor” på Jordbruksverkets webbplats.

Mer lax i Vättern

Stiftelsen Mer lax i Vätterns ändamål är att samla in pengar till laxutsättningar i Vättern. Förutom finansiering av laxutsättningar kan insamlade pengar även fördelas till information, undersökningar och uppföljning som berör laxutsättningen i Vättern.

Besök http://merlaxivattern.se för mer information.

Havs- och vattenmiljöanslaget

Havs- och vattenmiljöanslaget fördelas av Havs- och vattenmyndigheten. För lokala åtgärder söks dock projekten hos Länsstyrelsen i respektive län. Havs- och vattenmiljöanslaget är ett omfattande anslag som stödjer många olika verksamheter och aktiviteter. Det ska användas för ”insatser och åtgärder för att förbättra, bevara, planera, restaurera och skydda havs- och vattenmiljöer”.

För mer information, besök Havs- och vattenmyndighetens webbplats eller hör av dig till Länsstyrelsen.

Fiskeavgiftsmedel för Vättern

Det finns speciella fiskeavgiftsmedel för Vättern som betalats ut som kompensation vid utbyggnaden av Motala Ström. Fiskeavgiftsmedlen för Vättern administreras av Länsstyrelsen i Västra Götaland . Medel kan sökas till olika projekt – bland annat fiskvägar, biotopvård och utsättning av fisk.

Mer information

Lokala Naturvårdssatsningen (LONA)

Projekt som söks inom LONA måste inrymma en eller flera av följande verksamheter:

  • kunskapsuppbyggnad
  • framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram
  • områdesskydd
  • vård och förvaltning av områden, naturtyper och arter inklusive åtgärder som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö
  • restaurering av områden, naturtyper och bestånd av arter
  • information, folkbildning och annan kunskapsspridning.

Naturvårdsverket fördelar årligen medel till länsstyrelserna som beslutar om bidrag till kommunerna. Om du har planer på att initiera ett projekt vänder du dig först och främst till den kommun där du bor, i andra hand till Länsstyrelsen.

Nyckelord för satsningen är naturvårdsnytta, lokala initiativ och lokal drivkraft, friluftsliv, samverkan och partnerskap, folkhälsa, tätortsnära natur och tillgång till denna.

Möjligheterna att söka stöd för att uppnå miljömålen har kartlagts av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

För mer information – besök Naturvårdsverkets webbplats eller Länsstyrelsen i ditt län:

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Länsstyrelsen i Örebro län

Länsstyrelsen i Östergötlands län