Kräftfiske

Kräftfiske i Vättern 2024

Nedan framgår vilka regler som gäller för allmänhetens kräftfiske i Vättern. Från och med 2020 har kräftfiskereglerna ändrats i och med Havs- och vattenmyndighetens nya föreskrifter. Nu är det tre helger som är tillåtna att fiska kräftor för allmänheten varje år och maximalt 60 kräftor får fångas och behållas per fiskare varje dygn. Kräftor får på allmänt vatten, liksom tidigare, endast fångas med kräftbur. Fångst i andra redskap eller vid dykning är förbjudet. Om kräftor fångas som bifångst, t.ex. vid nätfiske, så måste de fångade kräftorna genast återutsättas.

En kräftbur tas upp ur Vättern.
En kräftbur tas upp ur Vättern (foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län).

Svenska Fiskeregler

Du hittar aktuella kräftfiskeregler för Vättern på webbplatsen www.svenskafiskeregler.se. Sidan fungerar även lika bra i din mobila enhet ute på sjön. Utöver Svenska Fiskeregler framgår nedan en sammanfattning över aktuella regler.

Är du osäker på över vilka regler som gäller kan kontakt tas med Länsstyrelsens fisketillsyn på Vättern, Länsstyrelsen i Jönköpings län: 010-223 63 52, 070-600 91 51

Fredrik Larson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 010-224 55 27, fredrik.larson@lansstyrelsen.se

Daniel Rydberg, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 010-223 63 59, daniel.rydberg@lansstyrelsen.se

Karl-Magnus Johansson, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 010-223 64 04, karl-magnus.johansson@lansstyrelsen.se

Observera att du alltid ska ta en kontakt med Länsstyrelsen om du av någon anledning inte kan vittja dina burar under den tid det är tillåtet att fiska, exempelvis vid mycket hårt väder!

Tillåten fiskeperiod under 2024 och maximalt antal kräftor per dygn

Kräftfiske utan tillstånd på allmänt vatten i Vättern är tillåtet från fredag klockan 17.00 till söndag kl. 17.00 under tre på varandra följande helger med start den fjärde fredagen i augusti. Under dessa helger får fiske bedrivas från fredag klockan 17.00 till söndag klockan 17.00. Under varje dygn får maximalt 60 kräftor fångas och behållas per fiskare. På enskilt vatten gäller inte denna fångstbegränsning. Kräftfiske får inte bedrivas på allmänt och enskilt vatten under en och samma fisketur. Syftet är att fångstbegränsningen om 60 kräftor per fiskare och dygn på allmänt vatten ska kunna kontrolleras.

Under 2024 innebär detta att det är tillåtet att fiska på allmänt vatten utan tillstånd följande datum och tider:

  • 23 augusti kl. 17:00 – 25 augusti kl. 17:00
  • 30 augusti kl. 17:00 – 1 september kl. 17:00
  • 6 september kl. 17:00 – 8 september kl. 17:00

Försäljning, transport och kokning

För att ytterligare minska risken för spridning av kräftpest är det endast tillåtet att transportera levande kräftor direkt från sjön till platsen där de ska kokas. Det är inte längre tillåtet att sälja levande kräftor från fritidsfiske på allmänt vatten. Däremot är det tillåtet att sälja levande kräftor om fiske sker med stöd av enskild rätt och kräftfisket bedrivs inom näringsverksamhet. Då får också kräftor transporteras okokta mellan den som bedrivit fisket, återförsäljare och köpare.

Flyktöppningar

Minst 2 cirkulära flyktöppningar om minst 28 mm diameter ska finnas i alla kräftburar med maskstorlek under 50 mm. Flyktöppningarna skall placeras i nedre kanten av redskapets sida på en plats där de inte kan blockeras. I redskap utan plan botten ska öppningarna placeras diagonalt på motsatta sidor så att minst en väg inte blir blockerad oavsett redskapets läge.

Ryssjor som inte i någon del är högre än 1,5 meter och vars maskstorlek understiger 50 millimeter ska, från och med den 1 juli 2008, vara försedda med minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 28 millimeter placerade på vardera sidan av varje fiskhus.

Syftet med kravet på flyktöppningar är att minska risken för olaglig spridning av små signalkräftor från Vättern. Illegal utsättning av småkräftor från Vättern har under senare år orsakat kräftpestutbrott i åtskilliga flodkräftbestånd. Flyktöppningarna innebär även att en stor del av kräftorna under minimimåttet 10 cm aldrig lyfts upp ur vattnet.

Vi ser helst att flyktöppningarna placeras i redskapens hörn dit kräftorna söker sig vilket gynnar den naturliga storlekssorteringen se exempel nedan:

Flyktöppning 1     Flyktöppning 2

Minimimått

För kräftor gäller minimimått på 10 cm mätt från pannspets till stjärtspets. Kräftor under 10 cm ska omedelbart återutsättas.

Minimimått för kräftfiske.

Bild 1: Bild som visar hur du mäter kräftor.

Allmänt vatten

Kräftfiske utan tillstånd får endast bedrivas på allmänt vatten som enkelt uttryckt kan sägas vara allt vatten som inte är enskilt.

Strandvattenregeln innebär att till enskilt vatten räknas allt vatten inom 300 meter från fastland eller ö som är minst 100 meter lång. I de fall då tremeters djupkurva går längre ut än 300 meter är allt vatten innanför denna djupkurva enskilt vatten.

För vikar och sund gäller dessutom kilometerregeln vilket förenklat innebär att vatten i vikar och sund blir enskilt om bredden på mynningen mot egentliga Vättern understiger 1 kilometer räknat från stranden av fastlandet eller från ö som är minst 100 meter lång.

För att förhindra uppkomst av mindre enklaver med allmänt vatten omgärdat av enskilt vatten gäller enklavregel som innebär att allt vatten som har förbindelse med egentliga Vätterns allmänna vatten endast över enskilt vatten räknas som enskilt. I figuren nedan framgår översiktligt gränsen mellan enskilt och allmänt vatten. Du kan även, via följande LÄNK, öppna ett kartfönster med möjlighet att scrolla och zooma specifika områden och se gräns mellan enskilt och allmänt vatten. 

Karta över Vättern som visar enskilt och allmänt vatten.

Figur 1: Karta över enskilt och allmänt vatten. Ljusblåa områden är allmänna och markerade områden är enskilda. Karta från svenska fiskeregler

Enskilt vatten

På enskilt vatten bestämmer fiskerättsägaren hur kräftfisket ska bedrivas. Det finns här ingen begränsning i tid, burar eller antal kräftor per person. Minimimåttet om 10 cm gäller dock även här och så även krav på flyktöppningar.

Antal redskap

Kräftfiske på allmänt vatten får ske med högst 6 burar per person. Om burarna läggs på lina så får dom inte kopplas samman med annan fiskares redskap. Fångst av kräfta får inte ske vid dykning. Se vidare förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Märkning och utmärkning av redskap och sumpar

Bur ska vara utmärkt med fiskekula med en diameter av minst 15 centimeter alternativt en cylinder som är minst 20 cm lång och minst 6 cm diameter. Färgen på kulan eller cylindern skall vara röd, orange, gul eller vit och vara försedd med bokstaven F, vilket står för fritidsfiskare. På kulan ska även framgå den fiskandes namn och adress eller namn och telefonnummer.

Reglerna för märkning gäller även på enskilt vatten, där skall dock märkningen bestå av ER (istället för F) som visar att fisket sker med stöd av enskild rätt.

Se vidare Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap och vattenbruksanläggningar.

Sump i vilken kräfta hålles ska vara märkt med användarens namn och adress eller namn och telefonnummer.

Ytterligare information om fiske efter kräftor i Vättern och de nya kräftreglerna

Sportfiska rätt på Vättern (pdf) är ett regelblad som innehåller en kortversion innefattande de viktigaste reglerna för kräft- och sportfiske som en pdf-fil klar för utskrift. Denna bör du alltid ha med dig i båten vid fiske! Observera att det finns yrkesfiskare i Vättern som fiskar aktivt efter kräftor. Vi hoppas alla på sjön har förståelse för och tar hänsyn till yrkesfisket.

Signalkräftan har införts på EU:s lista över invasiva främmade arter. Med anledning av införandet har Sverige via Havs- och vattenmyndigheten tagit fram först en hanteringsplan och därefter nya regler för hantering och fiske av signalkrfäta. Syftet med de nya reglerna är att kunna fortsätta fiska signalkräfta men ändå minska risken för spridning till nya vatten. Ytterligare information nås på Havs och vattenmyndighetens hemsida via följande länk!

Kräftfiske på kommunalt vatten

Vissa kommuner runt Vättern upplåter kräftfiske på sitt enskilda vatten, via denna länk kan du läsa mer.