SRK Södra Vättern

SRK Södra Vättern logga

Samordnad recipientkontroll för Vätterns tillflöden har genomförts sedan 1977. Kontrollen avser påverkan av utsläpp till vatten från olika verksamheter inom avrinningsområdet. Enligt 2 kap. 3§ miljöbalken ska verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att bl.a. förebygga olägenheter för miljön. Den samordnade recipientkontrollen motsvarar de undersökningar av verkningar i miljön som varje verksamhetsutövare enligt 26 kap.19 och 22 §§, miljöbalken är skyldiga att utföra. Kvaliteten på kontrollen av recipienten blir högre genom att provtagning och analys liksom resultatrapportering sker på ett likformigt och jämförbart sätt.

Tekniska kontoret i Jönköpings kommun har sedan 1991 utan anmärkning varit huvudman för den samordnade kontrollen av Vätterns tillflöden i Jönköpings län. Recipientföreningen har följande medlemmar:

 • Ahlins i Habo AB
 • Ahlstrom-Munksjö AB
 • Albins Krom AB
 • Aneby Miljö & Vatten AB
 • Bodafors Impregnering AB
 • Brogårdssand AB
 • Carlfors Bruk AB
 • Fagerhults Belysning AB
 • Habo kommun
 • Husqvarna AB
 • Jönköping Airport
 • Jönköping Energi AB
 • Jönköpings kommun
 • Labbarps Gård
 • Norra Bunns FVOF
 • Nässjö Affärsverk AB
 • Svevia
 • Westal AB

Program och resultat

Kontrollprogrammet reviderades senast 2024.

Resultat redovisas i Vätternkartan och i årliga årsrapporter från övervakningen. Tidigare årsrapporter kan beställas från Jönköpings kommun (kontakta Vätternvårdsförbundet så hjälper vi dig).