Fisheries co-management in Lake Vättern

Fisheries Co-management of Lake Vättern A fisheries co-management group was started in 2005. When it first established it was one of five pilot co-managament groups in Sweden, in different areas. Back then the group received financial support from national authorities. From 2009 and onwards, the group has been financed by EMFF through Leader Vättern. The […]

Arbetsgrupper i Samförvaltning Fiske Vättern

Arbetsgruppens roll är att bereda sakfrågor och återkommande relaterad information till Samförvaltningen som tar beslut i frågan. Nedan följer en kort presentation av respektive arbetsgrupp och deras uppdrag: Fisketillsyn Deltagare: Länsstyrelserna (inklusive tillsynsmän), Sportfiskarna, Yrkesfiskarena, Fritidsfiskare. Uppdrag: Samordna fisketillsynen i Vättern. Det inkluderar att ta fram en plan för tillsynen i Vättern. Representanterna ges möjlighet att lyfta fram […]

SRK Södra Vättern

Samordnad recipientkontroll för Vätterns tillflöden har genomförts sedan 1977. Kontrollen avser påverkan av utsläpp till vatten från olika verksamheter inom avrinningsområdet. Enligt 2 kap. 3§ miljöbalken ska verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att bl.a. förebygga olägenheter för miljön. Den samordnade recipientkontrollen motsvarar de undersökningar […]

SRK Norra Vättern

Norra Vätterns tillrinningsområde består främst av skogsmark, men även av relativt stora jordbruksområden. Flera stora sjöar ingår dessutom i området. Bland de verksamheter som påverkar vattenkvaliteten märks förutom jord- och skogsbruket även gruvindustri, massaindustri och tätorternas reningsverk. Följaktligen är de miljöproblem som finns i sjöar och vattendrag framför allt knutna till metaller och näringsämnen. Följande […]

SRK – Samordnad Recipientkontroll

Den som utövar en verksamhet som kan befaras vara miljöfarlig har enligt miljöbalken också en skyldighet att undersöka såväl utsläpp från verksamheten som utsläppens inverkan på miljön. När flera kommuner, industrier och andra verksamheter utnyttjar samma vattenområde som recipient är det motiverat att samordna recipientkontrollen. I sjön Vättern är recipientkontrollen organiserad i fyra delar: Stor-Vättern […]

Vätterndata

Det finns mycket information tillgängligt om Vättern. Vi rekommenderar dig våra publikationer för intressanta rapporter. Mycket information (och data) finns också på olika sk karttjänster och datavärdar. Här ges exempel på några ställen där du finner lättillgänglig information om Vättern.  DataWebb Vätternkarta Vätternvårdsförbundet driver tillsammans med Södra Vätterns Recipientkontroll samt Norra Vätterns recipientkontroll ett visningsprogram […]

Vätterns tillstånd idag

Vättern mår idag förhållandevis bra: sjön är en näringsfattig klarvattensjö med ett för svenska sjöar enormt siktdjup som är på samma nivå (återigen) som för 100-120 år sen. Fosforhalten är låg. Växt- och djursamhället tyder på en överlag välmående sjö. Halter av de flesta metaller och miljögifter är låga och/eller sjunkande. Sedan slutet på 1800-talet […]

Verksamhetsutskottet (VU)

Verksamhetsutskottet (VU) är styrelsens beredningsorgan och genomför styrelsens beslut. VU ansvarar för att verksamheten följer beslutat arbetsprogram och utgör stöd och är rådgivande till kansliet. Ordförande i VU är Anders Hedeborg (Vadstena). Möten VU-möten hålls fem gånger per år. Mötesdatum för 2024: Protokoll

Samförvaltning Fiske

Under början av 2000-talet insåg man på nationell nivå att den traditionella myndighetsbaserade förvaltning av fiskresurser var förknippad med en del problematik och man såg ett ökat behov att komplettera dagens förvaltningsform med ökat inflytande från den lokala nivån. I juni 2004 fick dåvarande Fiskeriverket regeringens uppdrag att genomföra försök med samförvaltning av fisket inom […]

Kansliet

Kansliet sköter det löpande arbetet för förbundet – allt från att samordna projekt och miljöövervakning, informera och besvara frågor om Vättern och Vätternvårdsförbundet, till att förbereda och bereda underlag till möten. Kansliet är placerade hos Länsstyrelsen i Jönköping. Vi som jobbar på kansliet Sakkunnig vatten: Friederike ErmoldSakkunnig fisk och fiske: Malin SetzerSärskilt sakkunnig: Måns Lindell […]