Fakta 1: Sammanställning av resultat från standardiseringsförsök av flugutterfiske 2016

Hösten 2009 genomfördes de första försöken med att standardisera drag med flugutter som en övervakningsmetod för harr i Vättern
Framsida

Eftersom antalet provfiskare och genomförda provfisken har minskat markant under den senaste 3-årsperioden samtidigt som nyrekryteringen av provfiskare har varit svag görs även bedömningen att det för närvarande inte är meningsfullt att gå vidare med metodutvecklingen.