Fakta 2: Kort sammanställning av kräftfiskena i sex Vätterbäckar våren 2013

I Gagnån och Granviksån var fångsten per ansträngning mer än dubbelt så hög som medelvärdet för de sex vattendragen, medan fångsten per ansträngning i Dunkehallaån, Hökesån och Röttleån uppgick till mindre än 30 % av medelvärdet.
Framsida

Sammanlagt genomfördes 138 kräftfisken (vittjningstillfällen) under perioden 14 april – 31 maj 2013 i de sex vattendragen och det totala antalet ansträngningar uppgick till 1906.