Fakta 4: Kort sammanställning av rompredationsstudie våren 2013

Våren 2013 genomfördes en metodstudie för att studera överlevnaden på harrens rom och om det var möjligt att påverka romöverlevnaden genom decimeringsfisken av kräftor i två av Vätterns tillflöden.
Framsida

Förnyade rompredationsstudier rekommenderas i fler av Vätterns tillflöden som utnyttjas av harren som reproduktionsområden för att erhålla ett större material och därmed tillförlitligare resultat