Fakta 4: Oligochaeter som miljöindikatorer i Vättern i ett 100-årigt perspektiv

Vid förra seklets början var man mycket noga med att ange varje bottendjursarts ekologi i relation till den genomsnittliga sedimentkvaliteten. Man använde sig av begrepp som gyttja av flera slag, däribland kitingyttja och ”chitinvollgyttja”, sand, lera, ”Sand auf Ton” etc. Ett märkligt begrepp synes ”Seerz” (järn- och mineralhaltigt sediment) vara.
Framsida

 

”Fadenförmige Enchyträide” anar vi en huvudsakligen terrester art av familjen Enchytraeidae, Cognettia sphagnetorum”, som förekommer sparsamt men vitt spridd på alla djupnivåer i Vättern i Ekmans liksom i senare material. Ekman anför inga synpunkter på artens ekologiska krav. C. sphagnetorum är för övrigt karaktärsart för podsoljordar i norra Europas barrskogar.