Fakta 4: Undersökningar av öringsmoltproduktionen

Våren 2007 genomfördes en validering av den smoltproduktionsmodell för öring i Vätterns tillflöden som tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelsen i Jönköpings län och Fiskeriverket. Två av Vätterns västra tillflöden, Knipån och Rödån, undersöktes. Under perioden 16 april – 1 juni fångades öringsmolt med fällor och märktes med ”floy-tags” för att kvantifiera smoltproduktion och undersöka migrationsmortalitet. De utvandrande smoltens ålderstruktur kvantifierades genom åldersanalyser av fjäll. Kompletterande information såsom fysikaliska parametrar, klimat- och individdata insamlades för att belägga resultaten.

En upprepad kvantifiering av den totala smoltproduktionen under kommande år borde kunna ge svar på om årets resultat till största delen berodde på den tidiga smoltutvandringen. Om så inte skulle vara fallet borde det vara aktuellt att undersöka möjligheterna att öka tillförlitligheten i modellen genom att utföra fler elfisken, gärna fördelade i och inom olika habitattyper. Även kompletterande undersökningar av öringungarnas överlevnad och smoltifieringsgrad, samt migrationsmortalitet förefaller angelägna att genomföra. Den utrustning och de metoder som användes fungerade tillfredställande. Sålunda är det möjligt att använda sig av dessa vid undersökningar i andra vattendrag för att förvalta och övervaka bestånd av både öring och lax med hjälp av smoltproduktionsmodellen.