Fakta 5: Satellitdata för miljöövervakning och fiskeriförvaltning i Sveriges stor sjöar

EU:s ramdirektiv för vatten samt habitatdirektivet kräver en bedömning av den ekologiska statusen för olika livsmiljöer, inklusive kartläggning av fördelningen av arter och livsmiljöer i svenska sötvatten större än 50 hektar (0,5 km2), och att åtgärder måste vidtas om inte god eller hög status uppnås.
Framsida

   

Syftet med detta projekt var att utvärdera och demonstrera potentialen av fjärranalys i kombination med fältbaserad övervakningsdata samt att utveckla en strategi för bedömning av ekologisk status i allmänhet och för fiskbeståndens status i synnerhet.