Fakta 6:  Analys av Öringtätheterna i de nedre delarna i Vätterns tillflöden 1996 – 2010

Baserat på resultaten tycks öringtätheterna snarare ha minskat än ökat i de nedre delarna av Vätterns tillflöden under den senaste 15 årsperioden. Bortser man från den senaste 5 årsperioden (2006-2010) förefaller de däremot vara tämligen opåverkade.
Framsida

Däremot kan tillskottet av öring till följd av genomförda fiskevårdsåtgärder längre upp i vattendragen ha eller haft en indirekt inverkan på harren. Detta eftersom överskottet av öringungar söker sig ut i Vätterns strandzon för att hitta lämpliga uppväxtområden och därmed påverkar harren genom konkurrens och predation.