Fakta 7: Uppföljning av genomförd biotopvård riktad mot harr i två av Vätterns tillflöden -Sammanställning 2010 – 2013

Den samlade bedömningen av de genomförda biotopvårdsåtgärderna i Hornån och Gagnån är hittills att de inte påtagligt har inneburit vare sig en försämring eller förbättring av förutsättningarna för harrens lekmöjligheter.
Framsida

Det faktum att endast ett fåtal lekande harrar (4–18 stycken) har observerats i samband med lekfiskräkningarna under perioden 2010-2013 gör att effekterna av de genomförda biotopvårdsåtgärderna i denna förstudie blir svårbedömda.