Fakta 9: Kort redovisning av romtäckt, odling, kläckningsförsök och återintroduktion av harr 2014

Den första återintroduktionsutsättningen i Sjöhamrabäcken 2014 skedde den 10:e april då cirka 600 romkorn sattes ut. Den andra utsättningen genomfördes den 9:e juni och utgjordes av cirka 3300 inmatade harryngel. Återintroduktionsutsättningarna föreslås fortsätta ytterligare ett år och kommer att följas upp genom lekfiskräkning.
Framsida

Våren 2014 genomfördes en andra romtäckt på harr i Hjoån, den första skedde våren 2013. Syftet med romtäckten var att inhämta material (rom och mjölke) för att undersöka vilka potentiella hot som föreligger för harren i Vättern genom att studera kläckningsframgång och yngelöverlevnad, samt att stärka det befintliga beståndet genom återintroduktionsutsättning av harr i Sjöhamrabäcken. Målsättningen med romtäckten som ingår ett större projekt var att ta fram ett kunskaps- och beslutsunderlag för att på sikt kunna gynna Vätterns harrbestånd.