Fakta Nr 6: KopiaAnalys av öringtätheterna i de nedre delarna i Vätterns tillflöden 1996 – 2010

En av de möjliga förklaringar som har förts fram till varför harren minskar i Vättern är ökningen av öring i Vätterns tillflöden (Nilsson, 2009). Sedan 1980-talet har ett hundratal fiskevårdsåtgärder genomförts i Vätterns tillflöden (Lindell, 2009). Dessa fiskevårdsåtgärder har förmodligen främst gynnat öringen då det inte sällan har handlat om att tillgängliggöra strömmande sträckor med lämpliga lek- och uppväxtområden längre upp i vattendragen.

Några studier avseende om eller hur öringtätheterna har förändrats i de delar av Vätterns tillflöden som utnyttjas av harren för lek har dock inte gjorts. Syftet med denna analys var att studera om öringtätheterna har förändrats, samt i så fall hur, i de nedre delarna av Vätterns tillflöden den senaste 15 årsperioden.