Braxen (Abramis brama)

Illustration: ©Linda Nyman/ArtDatabanken SLU.

Allmänt

Braxen är en art som gynnas av grunda och vegetationsrika miljöer i kombination med en hög vattentemperatur. Braxen uppehåller sig vanligen nära botten i vegetationsrika vikar med dybottnar. Födan består av maskar, larver etc. som den suger in tillsammans med bottensedimenten. Vintertid kan braxnarna samla sig i stora stim på djupare vatten och där förhålla sig mycket passiva. Braxen leker under våren-försommaren och kan då även simma upp i stora mängder i tillrinnande vattendrag.

Braxens max vikt kan uppgå till närmare 10 kg.

Braxen i Vättern

Vättern är till följd av de naturliga förutsättningarna inte någon idealisk braxensjö. Arten föredrar grundare och vegetationsrikare miljöer i kombination med en högre vattentemperatur och förekommer därför främst i norra Vättern såsom i Alsen men också i Munksjön/Rocksjön i sjöns södra delar vilka även utgör reproduktionsområden. Vuxen braxen påträffas emellertid ute i Vättern även i de södra delarna där yrkesfisket ibland kan få avsevärda fångster på grunt vatten. Braxen var förr en vanlig fisk i hushållet, men utnyttjas inte i samma utsträckning längre. Arten är idag ett uppskattat bete vid kräftfiske.

Vill du veta mer?

Artfakta braxen – Artdatabanken

Resursöversikt – Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2021