Elritsa (Phoxinus phoxinus)

Illustration: ©Linda Nyman/ArtDatabanken SLU.

Allmänt

Elritsan, som även kallas för äling eller kvidd, finns framför allt i vattendrag med klart vatten men kan även förekomma i sjöar med sten- och grusbotten. Elritsan rör sig livligt i små stim på grunt vatten där den livnär sig på insekter, små kräftdjur och rom. Elritsan är försurningskänslig och på grund av försurningen har arten försvunnit från många vattendrag. Om elritsan inte utsätts för alltför stor konkurrens från andra arter är näringsfattiga och steniga stränder med en stor vattenomsättning en lämplig biotop.

Elritsan blir maximalt runt 15 cm.

Elritsan i Vättern

I Vätterns strandområden förekommer elritsan talrikt i de flesta typer av strandhabitat, även i mer näringsrika miljöer. Vid en studie av fiskfaunan i Vätterns strandzon genom elfiskeundersökningar och notfiske sommaren 2004, påträffades elritsa på nästan samtliga av de 67 undersökta strandzonslokalerna runt sjön (Norrgård m.fl. 2005). Arten är även vanlig i Vätterns tillflöden. Eftersom arten kan vara svår att fånga genom nätprovfisken kan förekomsten istället undersökas med hjälp av elfiske i strandzonen, genom fiske med not eller användande av finmaskiga mjärdar.

Vill du veta mer?

Artfakta elritsa – Artdatabanken