Sik (Coregonus maraena)

Särskild status: Typisk art (indikator) för Vätterns N2000-habitat

Allmänt

Sik är en silverblank laxfisk som kan nå en storlek av ca 60 cm. Sikarnas systematik är komplicerad och oklar trots att många studier har genomförts för att undersöka hur de olika sikarterna/formerna förhåller sig till varandra. Från Vättern uppges historisk förekomst av tre sikformer; storsik, älvsik och sandsik, men vid sentida genetiska analyser har bara två former kunnat urskiljas vilka motsvarar älvsik och sandsik. Sikens föda domineras i Vättern huvudsakligen av glacialrelikta kräftdjur som pungräka, taggmärla och vitmärla. För större sikar spelar även småfisk och mollusker  en viss roll. Siken lever huvudsakligen nära botten på lite större djup, men kan även gå högre upp i den fria vattenmassan.

Storsiken är sällsynt förekommande i Vättern. Storsiken uppges växa långsamt, men i gengäld bli gammal. Den största kända sik som fångats i Vättern, som vägde 8,5 kg och var 19 år gammal, var sannolikt en storsik.

Aspsik  även benämnd älvsik, näbbsik eller blånäbb, karakteriseras av den framskjutande nosen. Under lektiden har båda könen vita vårtliknande utskott på huvudet, fenorna och delar av kroppen. Lektiden infaller i Vättern under oktober-december. Uppgifter om antalet kända lekplatser i Vättern är begränsad. Den enda säkert kända lekplatsen finns vid Sidön söder om Karlsborg i anslutning till Kråks skjutfält. Det finns även äldre uppgifter om lek på Norrgrundet norr om Visingsö. Enligt vissa yrkesfiskare har denna sikform minskat i Vättern från att förr ha varit dominerande i yrkesfiskets fångster till att idag endast fångas sporadiskt. Vid ett försök med riktat fiske med fälla på lekplatsen XXX fångades emellertid rikligt med näbbsik.

Sandsiken  även kallad grundsik eller landsik, är sannolikt den vanligaste sikformen i Vättern. Idag är det huvudsakliga sikfisket i Vättern inriktat mot sandsiken. I jämförelse med de andra sikformerna anses sandsiken som mer stationär. Sandsiken leker strandnära under december på grunt vatten med stenbottnar på många platser i sjön. Yrkesfiskarna skiljer även ut en tredje mer småvuxen sikform kallad djupsik, som leker något senare och på större djup (ned till 100 m).

Sik har traditionellt varit en viktig art för fisket i Vättern där den fiskas med nät. Fångsterna har emellertid gått ner kraftigt under senare år till följd av ett minskat fiske, se diagram nedan. Nedgången beror dels på att förhöjda halter av organiska miljögifter (dioxin) påträffats i sik vilket försvårat försäljningen. Miljögiftshalterna har dock minskat och arbete pågår för att kunna friförklara siken. Nedgången i fisket beror också på att sikens tillväxt minskat i Vättern varför förhållandevis få sikar idag blir så stora att de fastnar i näten. Sikens minskade tillväxt kan förklaras av minskad näringstillgång i kombination med lågt fisketryck som lett till ett tätt bestånd med hög inomartskonkurrens. Försök har genomförts som visar att det är möjligt att fånga sik med mindre maskor utan att för den saken få orimliga bifångster av fram för allt röding och öring.

Beståndsstatus i Vättern

Sikbeståndets status bedöms vara god (stort och talrikt) i Vättern och sik är den dominerande arten i nätprovfisken (bottensatta nät) i utsjön.  Medelstorleken har ökat och fler individer blir äldre och fiskätande. Det finns möjlighet att öka fisket efter sik i Vättern.

sik-graf-status
Diagram till vänster: Fördelning mellan fångst av sik från yrkesfisket respektive fritidsfisket 1988-1992, 2000, 2003, 2010 och 2015. Diagram till höger: Uttaget (ton) från yrkesfisket och fritidsfisket för sik 1998-2015.

.

Fångster av sik per ansträngning (kg/km nät) i provfiske 2005-2017.

Vidare läsning

Artfakta sik – Artdatabanken
Förvaltningsplan fisk- och fiske i Vättern 2017-2022 – Sik
Äta fisk ifrån Vättern?
Fisketips – Sik
Rapport nr 125 från Vätternvårdsförbundet, Utveckling av sikfisket i Vättern – ett samverkansprojekt med fiskare och forskare
Vättern-fakta nr 2:2916, Hydroakustisk undersökning vintertid av djuplekande sik i Vättern
Vättern-fakta nr 4:2012, Provfiske efter leksik i Vättern
Resursöversikt – Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.