Tillfälliga gäster

Utöver de fiskarter som förekommer i Vättern mer eller mindre hela tiden finns ett antal fiskarter som är mycket sparsamma och som sannolikt inte finns kontinuerligt i Vättern.

Regnbåge (Oncorhynchus mykiss)

 

Illustration: ©Linda Nyman/ArtDatabanken SLU.

Regnbågen tillhör laxfiskarna och är en till Europa införd art från Nordamerika som nu är vanligt förekommande i fiskodlingar och s.k. put & take sjöar. I svenska vatten reproducerar sig regnbågen endast undantagsvis. Från Röttleån har rapporterats att ungar av regnbåge noterades vid ett tillfälle under 1970-talet, vilka bedömdes vara resultatet av naturlig reproduktion. Misstankar har även funnits om enstaka framgångsrika lekar i Domneån. Idag finns ingen reproduktion av arten i Vätterns tillflöden.

Endast ett fåtal individer finns i Vättern och förekomsten består av de fiskar som rymmer från fiskodlingar eller mindre vatten med utsättningar i Vätterns tillrinningsområde. Under 1960- och 70-talet gjordes återkommande utsättningar av regnbåge i Vättern, vilket resulterade i att regnbåge under denna period var en mer vanligt förekommande art i fångsterna. Det har tidigare även funnits odling av regnbåge i Vättern varifrån fisk rymde. Fångas av regnbåge i Vättern är idag mycket liten.

Vidare läsning:
Artfakta regnbåge – Artdatabanken
Främmande arter – Havs- och vattenmyndigheten

Färna (Squalius cephalus)

 

Illustration: ©Linda Nyman/ArtDatabanken SLU.

Färnan liknar iden men har bland annat grövre fjäll, delvis svarta fjäll och en konvex analfena. Färnan föredrar långsamt strömmande vatten men kan även förekomma i sjöar. Förekomsten av färna i Vättern bedöms som mycket svag. En osäker uppgift finns om fångst av färna utanför Hjo 1975 (Filipsson 1983). Likaså finns äldre uppgifter om förekomst av färna i skärgårdsområdet och de inre fjärdarna. Bekräftade fynd av färna finns från Mullsjön uppströms sjön Viken i Töreboda kommun. Fynd av färna finns även från de nedre delarna av Motala ström i Östergötland. Huruvida arten finns i Vättern idag är oklart, om den finns är det mycket sparsamt.

Vidare läsning:
Artfakta färna – Artdatabanken
Resursöversikt – Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2021

Asp (Leuciscus aspius)

 

Illustration: ©Linda Nyman/ArtDatabanken SLU.

Okänd och osäker förekomst i Vättern. Artreproduktion har konstaterats i och uppströms Viken, nordväst om Vättern. Det finns noteringar från 1800‐talet om asp i norra Vättern. Det finns även asp i Motala ströms nedre delar (långt nedströms Vättern). Eftersom arten finns i reproducerande bestånd uppströms Vättern bör enstaka individer förekomma i Vättern även om det inte finns något regelrätt bestånd.

Vidare läsning:
Artfakta asp – Artdatabanken
Resursöversikt – Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2021