Tillfälliga gäster

Utöver de fiskarter som förekommer i Vättern mer eller mindre hela tiden finns ett antal fiskarter som är mycket sparsamma och som sannolikt inte finns kontinuerligt i Vättern.

Regnbåge (Oncorhynchus mykiss)   

Regnbågen tillhör laxfiskarna och är en till Europa införd art från Nordamerika som nu är vanligt förekommande i fiskodlingar och s.k. put-and-take-sjöar. I svenska vatten reproducerar sig regnbågen endast undantagsvis. Från Röttleån har rapporterats att ungar av regnbåge noterades vid ett tillfälle under 1970-talet, vilka bedömdes vara resultatet av naturlig reproduktion. Misstankar har även funnits om enstaka framgångsrika lekar i Domneån. Idag finns ingen reproduktion av arten i Vätterns tillflöden.

Endast ett fåtal individer finns i Vättern och förekomsten består av de fiskar som rymmer från olika fiskodlingar eller mindre vatten med utsättningar i Vätterns tillrinningsområde. Under 1960- och 70-talet gjordes återkommande utsättningar av regnbåge i Vättern, vilket resulterade i att regnbåge under denna period var en mer vanligt förekommande art i fångsterna. Det har tidigare även funnits odling av regnbåge i Vättern varifrån fisk rymde. Fångas av regnbåge i Vättern är idag mycket liten.

Vidare läsning:
Artdatabanken
Resursöversikt – Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018

Färna (Squalius cephalus) 

Färnan liknar iden men har bl.a. grövre fjäll, delvis svarta fjäll och en konvex analfena. Färnan föredrar långsamt strömmande vatten men kan även förekomma i sjöar. Förekomsten av färna i Vättern bedöms som mycket svag. En osäker uppgift finns om fångst av färna utanför Hjo 1975 (Filipsson 1983). Likaså finns äldre uppgifter om förekomst av färna i skärgårdsområdet och de inre fjärdarna. Bekräftade fynd av färna finns från Mullsjön uppströms sjön Viken i Töreboda kommun. Fynd av färna finns även från de nedre delarna av Motala ström i Östergötland. Huruvida arten finns i Vättern idag är oklart, om den finns är det mycket sparsamt.

Vidare läsning:
Artdatabanken
Resursöversikt – Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018

Asp (Leuciscus aspius) 

Okänd och osäker förekomst i Vättern. Artreproduktion har konstaterats i och uppströms Viken, nordväst om Vättern. Finns noteringar från 1800‐talet om asp i norra Vättern. Det finns även asp i Motala ströms nedre delar (långt nedströms Vättern). Eftersom arten finns i reproducerande bestånd uppströms Vättern bör enstaka individer förekomma i Vättern även om det inte finns något regelrätt bestånd.

Vidare läsning:
Artdatabanken
Resursöversikt – Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.