Mycket på gång för harren i Vättern

Nu leker harren i Vättern. Inventeringar visar att mängden lekande harrar i flera vattendrag minskat till kritiskt låga nivåer. I vissa vattendrag riskerar harren att slås ut av ytterligare försämring. Därför genomförs det under våren stora insatser för att rädda harren i Vättern. Bland annat har harr börjat att märkas med sändare för att öka kunskapen om var de uppehåller sig. Dessutom kommer harryngel sättas ut på flera platser i sjön.

Varje år i april och maj genomför 20-30 frivilliga personer inventering av lekande harr i Vättern. Resultat från inventeringen av harrens lek kommer publiceras i Vätternvårdsförbundets årsskrift.

– Traditionella miljöövervakningsmetoder i Vättern fångar inte upp harrens utveckling över tid. Därför är de frivilligas insatser särskilt viktiga eftersom de bidrar med viktig data för övervakningen av harrbeståndet i Vättern, säger fiskerikonsulent Rasmus Linderfalk på Länsstyrelsen i Jönköping.

Tyvärr pekar resultat från inventeringarna och uppgifter från de som fiskar harr att beståndet minskat under de senaste 20-30 åren. Inventeringarna visar också att mängden lekande individer i vissa vattendrag är så låga att harren riskerar att försvinna av ytterligare försämring. Därför genomförs det i år stora insatser för att rädda harren i Vättern. Bland annat fortsätter arbetet med att sätta ut nykläckta harryngel från föräldrafiskar från Vättern på flera platser. I samband med avelsfisket tas genprover för att kunna undersöka genetiska skillnader på harr från olika vattendrag och de harrar som leker i sjön. Dessutom märks harr med sändare i samband med avelsfisket för att öka förståelsen varför beståndet av harr minskat.

– Vi förväntar oss att data från de märkta harrarna kommer att förbättra kunskapen om harrens liv i Vättern. Fortfarande är det delvis okänt var och på vilket djup harren uppehåller sig under olika tider på året. Med kunskap om var harren uppehåller sig under olika tider på året kan man bättre förstå viktiga interaktioner med andra arter och predatorer samt påverkan av yttre faktorer som exempelvis varmare vatten, säger fiskerikonsulent Rasmus Linderfalk på Länsstyrelsen i Jönköping.

Märkningen av harr har påbörjats under 2022 och kommer fortsätta 2023. Sedan 2021 finns redan mottagare utplacerade i hela Vättern i syfte att registrera märkta fiskars rörelse. Ytterligare mottagare kommer placeras ut för att förbättra datainsamling från fisk som uppehåller sig strandnära. Även röding har tidigare märkts på liknande sätt och det kan bli aktuellt för ytterligare arter i sjön.