Ny rapport om signalkräftan i Vättern

Signalkräftan har under de senaste 20 åren skapat goda förutsättningar för bland annat yrkesfisket i sjön, som en viktig ekonomisk resurs. Men det finns också frågetecken kring hur arten påverkar kringliggande arter och miljö. Nu finns en ny rapport som ska ger mer kunskap. 

Signalkräftan har länge varit en omdiskuterad art och finns med på EU:s lista över invasiva främmande arter. Hur man än ser på signalkräftan i Vättern är det viktigt att man utgår från vetenskapligt grundade fakta. En nyligen publicerad rapport ”Signalkräftans påverkan på Vätterns ekosystem” sammanställer dagens kunskapsläge på arten:

  • dess potentiella effekter på Vättern,
  • vilka kunskapsluckor som finns
  • förslag på fortsatta studier.

Rapporten är en litteraturstudie om signalkräftan och del av ett större Leaderprojekt där flera fiskundersökningar i Vättern ingår. I detta delmoment görs en djuplodad och vetenskapligt faktabaserad genomgång av signalkräftan i akvatiska ekosystem och mer specifikt koncentrerat till Vätterns ekosystem. Rapporten visar tydligt hur komplex frågan kring signalkräftan är och varför det inte alltid är så lätt att dra slutsatser. Kräftexperter på SLU och konsultföretaget Ekoll AB har sammanställt underlaget i rapporten. Förhoppningen är att den kan förbättra vår kunskap om arten i framtida diskussioner och beslutfattande.

Signalkräftans påverkan på Vätterns ekosystem

Kan vi förstå arten och dess funktion i Vätterns miljö så ger det oss betydligt bättre förutsättningar och verktyg för att kunna genomföra en god ekosystembaserad förvaltning av arten. Det innefattar både möjligheten att fiska på arten men också att minska signalkräftans påverkan på övriga arter. Det är viktigt att poängtera att hänsyn måste tas till kringliggande arter och miljöer.

Foto av en årsyngel av kräfta. Foto: Anders Asp (SLU)
Årsyngel av kräfta. Foto: Anders Asp (SLU)

Projektets genomförande

Inom ramen för projektet Kompletterande fiskundersökningar i Vättern har SLU fått i uppdrag av Länsstyrelsen att sammanställa kunskapsunderlaget i den framtagna rapporten. De är därför bäst lämpade att svara på frågor om innehållet i rapporten, se kontaktinformation nedan. Projektet har finansierats av Leader Vättern samt Länsstyrelsen i Jönköping.

Läs rapporten här: Signalkräftans påverkan på Vätterns ekosystem

Kontaktuppgifter:

Patrik Bohman, SLU, 010-478 42 17, patrik.bohman@slu.se

Anton Halldén, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 010-223 60 00, anton.hallden@lansstyrelsen.se

Karl-Magnus Johansson, Vätternvårdsförbundet, 010-223 60 00, karl-magnus.johansson@lansstyrelsen.se