Ny rapport: rödinglekprovfiske i Vättern

I den här nya rapporten redovisas resultatet från de provfisken som genomförts på rödingens lekplatser i Vättern under 2000-talet. Provfiskena har bedrivits under två perioder, 2004-2009 och 2017-2020, och har bidragit till ett viktigt faktaunderlag om Vätternrödingens lekplatser och om dess lekpopulation. Undersökningarna har genomförts av personal från Länsstyrelsen i Jönköpings län och har i huvudsak finansierats genom statligt stöd till fiskevården, så kallade fiskevårdsmedel, via Västra Götalands län.

Resultatet visar på en ökad närvaro av röding vid lekplatserna, vilket är en effekt av den positiva utveckling arten har haft i Vättern under 2000-talet. Tätheterna av lekfisk har ökat något på lekplatserna, men främst verkar det som att rödingen idag återigen nyttjar fler platser för sin lek. Ett glädjande exempel på det är att det nu kunnat konstateras lekröding på grundet Höjen utanför Granvik i norra Vättern. Rödingen har tidigare lekt på grundet i stor omfattning, men har sedan varit försvunnen under en långa rad år, men verkar alltså nu ha återkolloniserat grundet.

Resultatet från lekprovfiskena i Vättern visar också en tydlig skillnad i storleken hos den lekande rödingen där de riktigt stora individerna saknas under den senaste provfiskeperioden. De stora individerna är viktiga för beståndets fortlevnad varför det i rapporten föreslås åtgärder för att försöka få tillbaka fler stora rödingar i Vättern.