På gång för harren 2022

Stödutsättning av harryngel

För andra året av tre har rom tagits från harr i tre vattendrag samt en sjöleklokal. Mängden rom som kunnat kläckas fram till utsättningsklara yngel har varit god. I första hand sätts yngel tillbaka där rommen togs men en del används till förstärkning och återintroduktion i utvalda vattendrag. Denna åtgärd är ingen långsiktig lösning på harrens situation utan får ses som en nödåtgärd. I samband med åtgärden tas genetiska prover för att utröna eventuella genetiska skillnader hos lekande harr mellan olika vattendrag och mellan vattendrag och sjö.

Utförare: Sportfiskarna i samverkan mellan Länsstyrelsen.

Finansiär: Länsstyrelserna runt Vättern

Kameraövervakning under lek (pilotstudie)

Sportfiskarna har under leken genomfört kameraövervakning som en pilotstudie för att se om det kan vara en fungerande metod för att ta reda på vilka olika arter som rör sig på lekplatserna och kan tänkas predera på harrens rom. Resultat kommer sammanställas under hösten.

Utförare Sportfiskarna

Finansiär: Vätternvårdsförbundet

Spårning av fisk (telemetri)

I samband med att harr kramats på rom till stödutsättning av harryngel har ett antal individer av vuxen harr märkts med akustiska sändare. Fler individer kommer märkas kommande år. Projektet ger förhoppningsvis ny värdefull kunskap om hur och var harren rör sig i sjön, vilka djup den lever på, homingbeteende mm.

Utförare:  Samverkan mellan Länsstyrelsen, SLU och Sportfiskarna.

Finansiär: Länsstyrelserna runt Vättern

Harrövervakning

Under våren har som vanligt lekande harr räknats i ett antal av Vätterns tillflöden. Lekfiskräkningen har de senaste åren standardiserats och är möjlig tack vare att det finns intresserade som mot liten ersättning räknar lekande harr längs utvalda vattendrag. Preliminära resultat för året pekar mot att leken påbörjades förhållandevis sent och att mängden observerad harr i stort sett låg i nivå med föregående år, med mindre upp- och nedgångar i olika vattendrag. Under sensommaren kommer harrövervakning ute i sjön genomföras med standardiserat flugutterfiske längs specifika sträckor utmed Vätterns stränder. Eftersom konventionella metoder för fiskövervakning inte fungerar för harr så är lekfiskräkningen och fluguttringen avgörande för att ha någon data att utgå ifrån vid bedömning av beståndens status och utveckling över tid.    

Utförare: Länsstyrelsen i Jönköpings län i samverkan med frivilliga

Finansiär: Länsstyrelsen runt Vättern