Rapport 1: Inventering av vattentäkter, avloppsutsläpp och undersökningar i Vättern

En översiktlig utredning om förutsättningarna att lösa Östergötlands framtida vattenförsörjning med vatten från Vättern har utförts.
Framsida

Vätterns betydelse ur rekreationssynpunkt torde komma att öka även om de tidvis låga vattentemperaturerna kan verka hämmade.