Rapport 108: Predation på rödingrom från signalkräftor och fisk i Vättern

För att studera i vilken omfattning signalkräftor äter rödingrom genomfördes under vintern 2004–2005 respektive 2005-2006 experiment i tråg i Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby. Eftersom frågeställningen med rompredation väckts av förekomsten av signalkräftor på rödingens lekplatser i Vättern genomfördes hösten 2005 också nätprovfisken på lekgrund och referensområden i sjön för att se om förekommande fiskarter också åt rödingrom. Samtidigt fiskades med cylindermjärdar för att fånga kräftor.
Framsida

Trågexperimenten genomfördes med sten-grus som bottensubstrat. Det första året tillfördes ofiltrerat Dalälvsvatten, det andra året användes grundvatten. Rödingromen spriddes i varje tråg och viftades ned i substratet med handen för att efterlikna hur röding honan begraver rommen. Försöksuppställningen var att det fanns fyra replikat av tråg; utan kräftor, med en kräfta, med två kräftor och med tre kräftor det första året. Kräftorna var ca 9–10 cm. Påföljande år fanns fyra tråg utan kräfta, sex tråg med en kräfta och sex tråg med tre kräftor. Kräftorna var mindre ca 5–7 cm. Detta för att se om färre kräftor kunde krypa ned i substratet och äta rom. Försöken avbröts när utkläckta rödingyngel nästan förbrukat sin gulesäck.