Rapport 115: Glacialrelikter och makrozooplankton i Vänern och Vättern 2011

Skattningar av de fem största glacialrelikta kräftdjurens täthet och fördelning gjordes med hjälp av mysistrål dagtid och stor håv nattetid i slutet av augusti till början av september 2011 i framförallt tre undersökningsområden i vardera sjön
Framsida rapport 115

Ingen av de övriga arterna hade högre skattad täthet än M. relicta s.l. i undersökningarna 2011. Andelen prov utan fångst var få för arten i såväl håv- som trålprov. I Vänern var tätheten klart högre i håvprov än i trålprov. Den högsta skattade tätheten i håvprov noterades över det största djupet i alla undersökningsområdena. Högst täthet påträffades över största djupet vid Åmål (Tösse) där i genomsnitt c:a 110 ind/m2 noterades. I övrigt var tätheten i Vänern lägre än 80 ind/m2. Även i Vättern noterades generellt en högre täthet i håvprov än i trålprov. Tendensen att tätheten ökade med större djup i håvproven var i Vättern dock tydlig endast i undersökningsområdet vid Jönköping, däremot fanns tendensen i trålproven vid Olshammar och Hästholmen.