Rapport 118: Överlevnad hos återutsatt röding vid trollingfiske

I Vättern står numera fritidsfisket för huvuddelen av fångstuttagen röding. I detta fiske återutsätts en förhållandevis stor andel fisk (68 %). Merparten returneras eftersom den är mindre än gällande minimimått eller för att man fyllt den dagliga fångstkvoten. Återutsättning vid utter och trollingfiske gäller framför allt arterna röding, öring och lax.
Framsida 118

Kunskap om dödlighet vid återutsättning av fisk vid trolling och utterfiske bör vara av stort intresse för både fiskare och förvaltande myndigheter, eftersom kunskap om den totalt fiskeridödligheten (såväl landad fångst som dödlighet hos återutkast av oönskad fisk) är nödvändig vid förvaltning av fiskbestånden. Det är också viktigt att vidare undersöka vilka möjligheter som finns att minska dödligheten vid återutsättning av fisk, t.ex. kan man överväga riklinjer angående fiskets bedrivande och hantering av fisk som skall returneras