Rapport 120: Undervattensväxter

Följande rapport redovisar en makrofytinventering genomförd i Vättern 2012 - 2014. Undersökningen är gjord i 15 geografiskt avgränsade delområden i Vättern (5 delområden per år), framförallt för att lokalisera lämpliga framtida miljöövervakningsområden men också för att göra en bedömning av delområdenas ekologiska status utifrån förekommande vattenväxter. Inget av dessa delområden har inventerats sedan tidigare. Metodiken vid inventeringen har i huvudsak följt Naturvårdsverkets undersökningstyp makrofyter i sjöar 2010.
Framsida 120

Lämpliga delområden för miljöövervakning från 2012 – 2014 års inventering är Ombo öar, Bymarken, Trånghalla, Breviken, Erstadviken, Rönäs, Alsen, Sandön och Lövsundsfärden. Sedan tidigare utvalda (2011 och 2005) lämpliga delområden för miljöövervakning är Kråksviken, Norrviken, Duvfjärden, Motalaviken, Hammarsundet, Vadstenaviken, Brunnstorp, Stora Röknen och Kungsviken. Detta innebär att det hittills identifierats 18 områden i Vättern som kan anses varar lämpliga för miljöövervakning avseende makrofyter.