Rapport 127: Förvaltningsplan fisk och fiske Vättern 2017-2022

Denna förvaltningsplan är, som tidigare, ett samverkansdokument och är framtagen av Vätternvårdsförbundets utskott Samförvaltning Fiske tillsammans med myndigheter, forskare, olika kategorier fiskande och andra intressenter runt Vättern. Främsta syftet är att använda förvaltningsplanen som ett rådgivande planeringsverktyg där riktlinjer och mål för den framtida förvaltningen av fisk och fiske i Vättern är presenterade.  

Sammanfattning

Den första förvaltningsplanen för fisk och fiske med inriktning mot ett långsiktigt hållbart fiske i Vättern togs fram 2009. Den sammanförde den samlade kunskapen och definierade de åtgärder som behövdes för att nå målet med ett långsiktigt hållbart fiske och vända de långsiktigt nedåtgående trenderna för flertal arter. Den här rapporten ska ses som en revidering av förvaltningsplan för fisk och fiske i Vättern som bland annat innefattar en utvärdering av de åtgärdsförslag som tagits fram i tidigare förvaltningsplan. Den nya förvaltningsplanen är mindre omfattande med mindre bakgrundsbeskrivningar och fokuserar mer på mål och åtgärder. Mål för arterna, fisket och fisketillsynen och indirekt tillflödena har arbetats fram och dessa är så långt möjligt SMARTA (specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbestämda). Riktlinjer och förhållningssätt har också tagits fram och beskriver hur arbetet bör ske för att nå målen, medan åtgärder beskriver vad som behöver utföras för att nå målen.

Utvärdering av de åtgärdsförslag som ingick i föregående förvaltningsplan visar att 31 av totalt 58 åtgärder (54%) genomförts till fullo. 22 av dessa hade prioritet 1 och 91% av dessa är genomförda. 55 åtgärdsförslag har arbetats fram i föreliggande förvaltningsplan för fisk och fiske, varav 39 har prioritet 1. Ett av åtgärdsförslagen är att ta fram en resursfördelning, en överenskommelse om hur resursen ska fördelas mellan olika fiskarkategorier. Det bedöms förbättra möjligheten att få en långsiktigt hållbar förvaltning och en ökad förståelse mellan de olika kategorierna fiskare. I samarbete med olika kategorier av nyttjare har det tagits fram ett förslag på resursfördelning och Samförvaltning Fiske förordar ett aktivt arbete för att nå den. Dessutom har det även diskuterats ett antal regelförslag att gå vidare med.

Denna förvaltningsplan är, som tidigare, ett samverkansdokument och är framtagen av Vätternvårdsförbundets utskott Samförvaltning Fiske tillsammans med myndigheter, forskare, olika kategorier fiskande och andra intressenter runt Vättern. Främsta syftet är att använda förvaltningsplanen som ett rådgivande planeringsverktyg där riktlinjer och mål för den framtida förvaltningen av fisk och fiske i Vättern är presenterade.