Rapport 130: Fritidsfisket i Vättern 2015

En tillförlitlig skattning av fritidsfiskets fångst och uttag utgör tillsammans med yrkesfiskestatistik och fångstdata från standardiserade provfisken viktiga beståndsdelar vid bedömningar av Vätterns fiskbestånd. Kunskapen är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart och rationellt nyttjande av fiskresursen. För att kunna uppskatta fritidsfiskets fångst och uttag av fisk och signal-kräftor i Vättern utförde Länsstyrelsen i Jönköpings län en undersökning av fritidsfisket 2015
Framsida av rapporten

En tryckt enkät skickades till 1989 personer. Dessutom skickades en digital enkät till 772 personer. Sammanlagt inkom 1332 svar (48%). Av de svarande hade 534 personer (40%) fritidsfiskat i Vättern under 2015. Trollingfiske efter röding, öring och lax var den fiskemetod som flest angett att de använt (241 personer). Det betyder att svaren från de som trollingfiskat efter röding, öring och lax speglar den genomsnittlige trollingfiskaren bättre än för metoder med färre svarande. Exempelvis-hade 34 personer som svarat bedrivit utterfiske och 72 personer vertikalfiske efter röding, öring och lax.