Rapport 133: KISELALGER I VÄTTERN 2018

På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län och Vätternvårdsförbundet har Medins Havs- och Vattenkonsulter AB utfört provtagning, analys och utvärdering av kiselalger på 10 lokaler runt Vättern år 2018.
Framsida

På grund av skillnader i taxonomi och förändringar av vissa arters känslighetsvärden samt felkällor går det inte att fullt ut göra jämförelser med tidigare undersökningar.