Rapport 144: Flodnejonöga 2020

Föreliggande rapport behandlar den mycket ålderdomlig fiskarten flodnejonöga. Rapporten är ett resultat av den undersökning som gjordes våren 2020 där syftet var att följa upp genomförda restaureringsåtgärder i sju av Vätterns tillflöden. Samt hur dessa bidragit positivt till artens förmåga att nå ursprungliga lekområden.
Framsida rapport 144

Under perioden 14 april till 5 juni år 2020 genomförde Länsstyrelsen i Jönköpings län en uppföljande inventering i Habo och Jönköpings kom-mun av flodnejonöga i de sex utvalda Vätterbäckarna: Rödån, Knipån, Dunkehallaån, Tabrgsån, Lufsebäcken, och Skrämmabäcken. Inventering utfördes även i Kallebäcken, ett tillflöde till Tabergsån. Syftet med inventeringen var att undersöka huruvida de senaste årens restauraringsåtgärder bidragit till att förbättra vandringsmöjligheterna för flodnejonögat i Vättern.

Under inventeringen, som genomfördes med hjälp av så kallade ”nettingfällor”, fångades totalt 502 individer av flodnejonöga, varav 435 av dessa fångades i Dunkehallaån. Undersökningen visade att åtgärdsarbetet i de inventerade Vätterbäckarna sannolikt har förbättrat vandringsmöjligheterna för arten i minst fyra av vattendragen, Dunkehallaån, Rödån, Knipån, och Tabergsån, samt i tillflödet Kallebäcken. I dessa bäckar fångades flodnejonöga högre upp i vattendragen än vid tidigare inventeringar.