Rapport 149: Signalkräftans påverkan på Vätterns ekosystem

Framsida av rapport 149

Sammanfattning

Vätternvårdsförbundets ”Förvaltningsplan för fisk och fiske i Vättern 2017-22” definierar följande åtgärdsbehov: ”Utreda signalkräftans effekter på Vätterns ekosystem” (Setzer 2017). Detta är den huvudsakliga anledningen till att föreliggande rapport har färdigställs. I detta sammanhang är det också viktigt att poängtera att signalkräfta är en kontroversiell art. Samtidigt som det är en betydelsefull art för många är det flera andra som ser arten som ett hot mot Vätterns ekosystem. Rapporten bör betraktas som en litteraturstudie med ett generellt fokus på signalkräftan i akvatiska system och mer specifikt koncentrerat till Vätterns ekosystem.
Den ska därmed ses som ett underlag till att öka förståelsen för signalkräftans potentiella ekologiska betydelse i Vättern samt att inspirera till fler undersökningar om signalkräftans roll i sjön och dess tillrinnande vattendrag. En förbättrad förståelse för dess påverkan ger också möjlighet att hantera och förvalta arten enligt ett ekosystembaserat synsätt vilket är en förutsättning för kommande förvaltningsplaner för fisk och fiske i Vättern.
• Först ges en bakgrund till signalkräftans dess ursprung, hur den successivt har etablerats i Vättern, var den fiskas idag och dess biologi.
• Sedan gås den ekologiska roll som signalkräftan kan ha i sjöar
och vattendrag igenom och hur kräftorna påverkar sin omgivning.
• Därefter följer en diskussion om vilken roll och betydelse signalkräftan kan förväntas ha i Vättern baserat på de undersökningar som redan är genomförda i sjön. Det kan påpekas att trots att mycket forskning har gjorts gällande signalkräftan och dess påverkan på olika akvatiska system och dess arter så är det viktigt att vi överför kunskapsläget för förutsättningarna på just Vätterns ekosystem.
• Vidare diskuteras kort komplexiteten att hantera och förvalta arten på ett långsiktigt hållbart sätt.
• Slutligen identifieras några kunskapsluckor som behöver fyllas i för att vi bättre ska kunna förstå vilken roll signalkräftan har i Vättern, inte minst för sjöns framtida funktion och biologiska mångfald. I
samband med detta ges även rekommendationer på olika försök och projekt som skulle kunna utföras direkt i Vättern. Vikten att studera signalkräftan i den miljö som den sedan fiskas i kan inte nog poängteras. Fisket är en starkt påverkande faktor gällande beståndens storleksstruktur och kräftornas numerära antal.

Sammanställningen baseras på befintlig kunskap om Vättern som tillhandahållits av Länsstyrelsen i Jönköping, Vätternvårdsförbundet, SLU, Havs- och vattenmyndigheten, yrkesfiskarna i Vättern samt från forskningsresultat inom ämnesområdet. Man har även gått igenom undersökningar från den regionala miljöövervakningen.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.