Rapport 151: Inventering av gäddyngel

Den omisskännliga gäddan förekommer i nästan alla sötvatten i Sverige, och Vättern är inget undantag. Vättern och i synnerhet den norra delen är känd för sina storvuxna gäddor som lockar sportfiskare från hela Sverige.
Framsida av rapporten

Gäddan företar sin lek under våren på översvämningsområden och vegetationsrika grundområden. För Vätterns del är den dokumenterade kunskapen begränsad om var gäddan leker och växer upp. 2011 utfördes en mindre inventering av gäddyngel på 13 lokaler i nordvästra delen av Vättern. För resterande delar av Vättern vet man relativt lite om var och i vilken omfattning gäddan reproducerar sig. I denna rapport redovisas den inventering som utfördes i den norra halvan av Vättern under våren 2020. Syftet med inventering var att ta reda på var i Vätterns norra delar som gäddan leker och om möjligt skaffa sig en uppfattning om vilka typer av biotoper som verkar lämpligast för gäddans lek. Inför urvalet av inventeringslokaler gjordes dels en fjärranalys med hjälp av GIS som även kompletterades med en intervjustudie.

Utifrån insamlade data från inventeringen och subjektiva bedömningar i fält kan vissa typer av biotoper pekas ut som bättre lämpade för gäddans lek. Merparten av de funna gäddynglen påträffades på lokaler med halvöppen vegetationstäckning med en blandning vattenväxter. Ofta dominerade bladvass och starr med inslag av säv, kaveldun och svärdslilja. Gemensamt för de bättre lokalerna var också att djupprofilen var tämligen flack med jämn botten.

Framtagandet av rapporten, som varit en del i ett större LEADER-projekt har varit möjlig att genomföra tack vare bidrag från LEADER Vättern som fördelar medel ur europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Förutom dessa medel har sammanställningen även medfinan­sierats av de fyra länen runt Vättern.