Rapport 152: Miljögifter i fisk från Vänern, Vättern och Mälaren 2021

Under 2021 har fisk från Mälaren, Vänern och Vättern insamlats för analys av metaller, prioriterade farliga ämnen samt särskilt förorenande ämnen. Syftet var att få utökat underlag för klassning av miljögifter enligt vattendirektivet samt följa upp nationella miljökvalitetsmål.