Rapport 155: Makrofyter i Vättern 2018-2020

Följande rapport redovisar en makrofytinventering genomförd i Vättern 2018 - 2020. Undersökningen är gjord i 18 geografiskt avgränsade delområden i Vättern. En del av dessa områden har inte inventerats tidigare medan andra har valt ut som lämpliga miljöövervakningslokaler tidigare.

Samtliga delområden har inventerats för att kunna göra en bedömning av delområdenas ekologiska status utifrån förekommande vattenväxter. Sammanlagt gjordes fynd av ett 70-tal arter av vattenväxter i de undersökta delområdena. De inventerade områdena bedöms ha God respektive Hög ekologisk status. Karaktären på inventerade områden varierar allt från relativt näringsrika skyddade vikar till exponerade näringsfattiga öppna stränder.