Rapport 156: Bottenfauna vid Vätterns stränder 2022

Vätterns strandzon uppvisar en hög biologisk mångfald med många sällsynta arter – arter som inte alls är typiska för en sjö i södra Sverige, och som är ett exempel för Vätterns unikhet. Hösten 2022 inventerades tolv lokaler runt hela Vättern, för första gången sedan 2014.

Syftet med denna undersökning är att beskriva status och eventuella förändringar i litoralbottenfaunasamhällets sammansättning, beskriva biodiversitet och biologisk mångfald, bedöma naturvärdet samt ekologisk status, och påverkan på Vättern av bland annat utsläpp och markanvändning samt åtgärder i avrinningsområdet. Dessutom ska undersökningen möjliggöra upptäckt av främmade (invasiva) arter. I samband med undersökningen påträffades större rovmärlan (Dikergam-marus villosus) vid tre lokaler vid Vätterns östra strand – artens första fynd i Norden.