Rapport 26: Årsredogörelse för 1984. Tema Fiske

Kommittén har beslutat ersätta tidigare typ av årsredogörelser med årliga temarapporter. I dessa kommer något speciellt tema att behandlas varje år. I en bilagedel kommer statistik över vattenuttag, föro­ reningstil1försel mm att redovisas.
Framsidaa

Temat i den första rapporten av detta slag är FISKET i Vättern. Det har varit naturligt för kommittén att välja detta tema. Fiskefrågorna har varit en viktig del av kommitténs arbete sedan början av 1960-talet då problemen med ökade föroreningar påtalades från fiskets olika organisationer.