Rapport 29: Årsredogörelse 1987, Vätterns limnologiska status i ett 20-års perspektiv

Hur fungerar Vättern som mottagare av föroreningar: Vad bryts ned? Vad blir kvar? Hur mycket hamnar i sediment respektive vatten? Vad blir de biologiska effekterna? Påverkar föroreningarna människor? Dessa och andra närliggande frågor behandlas i årets tema­ rapport från Kommittén för Vätterns vattenvård.
Framsida

 EU tidsperspektiv på sjöns utveckling ges med data framtagna framför allt inom Naturvårdsverkets Miljökontrollaboratorium i Uppsala. Laboratoriet har samverkat med kommittén sedan mitten av 1960-talet.